00:18:30
1 Kommunfullmäktiges öppnande
00:19:50
2 Upprop samt anmälan om närvarande
00:23:37
3 Val av justerande
00:23:54
4 Justering
00:24:00
5 Styrelser nämnder och beredning information
00:42:50
6 Revisorerna information
00:47:20
7 Återrapportering
00:47:20
8 Kommunens ansvar för framtida vattenförsörjning, interpellation
01:11:27
9 Bredbandstäckning i Heby kommun, interpellation 1 av 2
01:18:00
Uppvaktning av Årets Företagare i Heby kommun 2016
01:32:04
10 Allmänhetens frågor
01:32:27
9 Bredbandstäckning i Heby kommun, interpellation 2 av 2
01:42:40
11 Hur ser det ut för de yngsta barnen i förskolorna, interpellation 1 av 2
02:25:50
12 Frågor
02:31:55
13 Reglemente för ersättning till förtroendevalda
02:42:30
14 Pensionspolicy för anställda i Heby kommun
02:42:52
15 Medarbetarpolicy
02:43:17
16 Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet
02:44:20
17 Uppföljningsrapport Heby kommun per 31 mars 2016
02:57:10
18 Vite för bostadstomter som ej bebyggts inom två år
03:01:10
19 Riktlinjer för kommunala markanvisningar
03:02:06
20 Remiss om vissa frågor i samband med likvidationen av Regionförbundet Uppsala län
03:03:03
21 Styrning och ledning, taxor samt beslut för fastighetskoncernen inför budget 2017
03:29:01
22 Undanta placeringar i fossilindustrin i kommunens finansreglemente, motion
03:32:30
23 Handlingsplan mot våldsbejakande extremism, motion
03:35:00
24 Återrapportering av medborgarförslag, Gör Heby kommun till finskt förvaltningsområde
03:35:52
25 Återrapportering av medborgarförslag, Hundrastgård i Morgongåva
03:36:30
26 Återrapportering av medborgarförslag. Anlägg trevlig park på Ösby 1:17 i Vittinge
03:37:04
27 Anmälan av nya motioner
03:44:12
28 Anmälan av nya medborgarförslag
03:49:15
29 Avsägelser
03:50:22
30 Valärenden
03:54:55
31 Anmälningsärenden