00:18:18
1 Kommunfullmäktiges öppnande
00:19:04
2 Upprop samt anmälan om närvarande
00:23:08
3 Val av justerande
00:23:35
4 Justering
00:24:05
5 Styrelser nämnder och beredning information
00:46:07
6 Revisorerna information
00:50:10
7 Återrapportering
01:09:09
8 Privatiseringen av personlig assistans, interpellation
01:28:30
9 Allmänhetens frågor
01:32:57
10 Problematik i svårrekryteringar av vissa personalgrupper inom vård- och omsorg, interpellation 1 av 2
02:18:18
11 Information från Samordningsförbundet
02:53:30
10 Problematik i svårrekryteringar av vissa personalgrupper inom vård- och omsorg, interpellation 2 av 2
03:07:22
12 Personalkläder, interpellation
03:14:44
13 Pensionsskuld, interpellation
03:28:28
14 Frågor
03:30:08
15 Revisionsberättelse och revisorernas redogörelse för år 2015
03:42:18
16 Fråga om ansvarsfrihet för år 2015
03:42:51
17 Årsredovisning Heby kommun 2015 del 1 av 2
04:39:50
17 Årsredovisning Heby kommun 2015 del 2 av 2
04:53:46
18 Detaljplan dp 344 Härvstaområdet Heby tätort
04:56:30
19 Återrapportering samt förslag till kommunfullmäktige med anledning av bifallen motion - hållbart långsiktig landsbygdsutveckling
05:00:30
20 Anmälan av nya motioner
05:00:40
21 Anmälan av nya medborgarförslag
05:04:52
22 Avsägelser
05:05:00
23 Valärenden
05:05:05
24 Anmälningsärenden