00:02:00
1 Kommunfullmäktiges öppnande
00:02:30
2 Upprop samt anmälan om närvarande
00:07:10
3 Val av justerande
00:07:26
4 Justering
00:07:26
5 Workshop med Sveriges Ungdomsråd - sänds ej på webbradion
00:07:40
6 Styrelser nämnder och beredning information
00:10:50
7 Revisorerna information
00:11:00
8 Återrapportering
00:11:10
9 Interpellationer
00:11:11
10 Frågor
00:47:33
12 Total ekonomisk översyn del 1 av 2
01:15:29
11 Allmänhetens frågestund
02:02:33
12 Total ekonomisk översyn del 1 av 2
02:18:25
13 Budget 2016 plan 2017-2018 tidsflexibel barnomsorg
02:53:50
14 Plan för mångfald och valfrihet
03:07:43
15 Biblioteksplan 2016-2017
03:12:10
16 Skapa social investeringsfond i Heby kommun, motion
03:14:25
17 Anmälan av nya motioner
03:15:25
18 Återrapportering av medborgarförslag
03:16:37
19 Anmälan av nya medborgarförslag
03:18:18
20 Avsägelser
03:27:20
21 Valärenden
03:28:40
22 Anmälningsärenden