00:10:40
1 Kommunfullmäktiges öppnande
00:11:40
2 Upprop samt anmälan om närvarande
00:16:22
3 Val av justerande
00:16:41
4 Justering
00:16:50
5 NEDA- Nedre Dalälvens aktuella verksamhet information
00:58:20
6 Styrelser nämnder och beredning information
01:18:06
7 Revisorerna information
01:18:21
8 Återrapportering
01:18:35
9 Interpellationer
01:24:20
10 Allmänhetens frågor
01:18:40
11 Frågor del 1
02:26:00
11 Frågor del 2
02:40:35
12 Handlingsplan för skydd mot olyckor i Heby kommun
02:56:05
13 Budget 2016 - uppdrag att fördela övergripande besparing del 1
04:02:40
13 Budget 2016 - uppdrag att fördela övergripande besparing del 2
04:32:40
14 Renhållningsordning och Renhållningstaxa revidering
04:34:04
15 Tomttaxa för småhustomter
04:35:33
16 Vite för bostadstomter som ej bebyggts inom två år
04:47:43
17 Anmälan av nya motioner
04:52:22
18 Anmälan av nya medborgarförslag
04:55:52
19 Avsägelser
04:57:33
20 Valärenden
04:58:35
21 Anmälningsärenden