00:06:55
1 Kommunfullmäktiges öppnande
00:07:46
2 Upprop samt anmälan om närvarande
00:11:41
3 Val av justerande
00:12:08
4 Justering
00:12:30
5 Styrelser nämnder och beredning information
00:19:50
6 Revisorerna information
00:19:51
7 Återrapportering
00:19:52
8 Interpellationer
00:19:57
9 Frågor
00:29:11
11 Budget 2016, plan 2017-2018 del 1
01:20:00
10 Allmänhetens frågor
02:07:55
11 Budget 2016, plan 2017-2018 del 2
04:04:18
11 Budget 2016, plan 2017-2018 del 3
04:05:38
12 Inriktningar 2017
04:07:48
13 Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2016
04:10:00
14 Anmälan av nya motioner
04:10:09
15 Anmälan av nya medborgarförslag
04:10:28
16 Avsägelser
04:10:48
17 Valärenden
04:11:08
18 Anmälningsärenden