1 Kommunfullmäktiges öppnande
2 Upprop samt anmälan om närvarande
3 Val av justerande
4 Justering
5 Information om flyktningsituationen
6 Styrelser nämnder och beredning information
7 Revisorerna information
8 Återrapportering
9 Interpellationer
10 Frågor
11 Delårsrapport per 31 augusti 2015 del 1
12 Allmänhetens frågor
11 Delårsrapport per 31 augusti 2015 del 2
11 Delårsrapport per 31 augusti 2015 del 3
13 Ändring av tomtavgift i Heby kommuns VA-taxa
14 Bostadsförsörjningsplan
15 Antagande av detaljplan för Sjukhustomten 1 1 mfl DP 345 Östervåla tätort
16 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken samt Taxa för tillsyn enlig lagen om vissa receptfria läkemedel
17 Halalslaktat kött i Heby kommun motion
18 Förebygga och förhindra könsstympning av flickor samt ge stöd till de som drabbats motion
19 Anmälan av nya motioner
20 Återrapportering av medborgarförlslag
21 Anmälan av nya medborgarförslag
22 Avsägelser
23 Valärenden
24 Anmälningsärenden