1 Kommunfullmäktiges öppnande
2 Upprop samt anmälan om närvarande
3 Val av justerande
4 Justering
5 Allmänpolitisk debatt om inriktningar 2015 del 1
6 Allmänhetens frågor
5 Allmänpolitisk debatt om inriktningar 2015 del 2
5 Allmänpolitisk debatt om inriktningar 2015 del 3
7 Styrelser nämnder och beredning information
8 Revisorerna information
9 Återrapportering
10 Interpellationer
11 Frågor
12 Budget 2015 plan 2016-2017 vårdnadsbidrag
13 Detaljplan 342 för Lilla Ramsjö 2 1 Morgongåva
14 Låt Heby kommun bli en Fairtrade-diplomerad kommun motion
15 Gör Heby kommuns förskolor giftfria, motion
16 Anmälan av nya motioner
17 Återrapportering av medborgarförlslag
18 Anmälan av nya medborgarförslag
19 Avsägelser
20 Valärenden
21 Anmälningsärenden