1 Kommunfullmäktiges öppnande
2 Upprop samt anmälan om närvarande
3 Val av justerande
4 Justering
5 Styrelser nämnder och beredning information
6 Revisorerna information
7 Återrapportering
8 Interpellationer
9 Frågor
10 Uppföljningsrapport del 1
Uppvaktning av Årets företagare Heby kommun
11 Allmänhetens frågestund
10 Uppföljningsrapport del 2
12 Styrning, ledning, taxor samt beslut för fastighetskoncernen inför budget 2016
13 Ansökan om ägarborgen Sala Heby Energi AB
14 Reglementen och arbetsordning, revidering
15 Regionkommunbildning i Uppsala län
16 Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län
17 Anmälan av nya motioner
18 Anmälan av nya medborgarförslag
19 Avsägelser
20 Valärenden
21 Anmälningsärenden