1 Kommunfullmäktiges återöppnande
2 Nytt upprop samt anmälan om närvarande
3 Bostadspolitisk debatt del 1 av 2
4 Allmänhetens frågestund
5 Bostadspolitisk debatt del 2 av 2
6 Styrelser nämnder och beredning information
7 Revisorerna information
8 Återrapportering
9 Interpellationer
10 Frågor
11 Tilläggsbudget för investeringar 2015 VA
12 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
13 Årsredovisning 2014
14 Revisionsberättelse och revisorernas redogörelse för år 2014
15 Fråga om ansvarsfrihet för år 2014
16 Gemensam samverkansnämnd för IT med Knivsta kommun
17 Buss 865 motion
18 Bygg marklägenheter i Tärnsjö motion
19 Anmälan av nya motioner
20 Anmälan av nya medborgarförslag
21 Avsägelser
22 Valärenden
23 Anmälningsärenden