1 Kommunfullmäktiges öppnande
2 Upprop samt anmälan om närvarande
3 Val av justerande
4 Justering
5 Förtroendemannautbildning
6 SCBs medborgarundersökning 2014 information
7 Allmänhetens frågestund
8 Årsredovisning 2014 för Hebyfastigheter AB och Hebygårdar AB information
9 Styrelser nämnder och beredning information
10 Revisorerna information
11 Återrapportering
12 Interpellationer
13 Frågor
14 Ägardirektiv bolagsordning och konsortialavtal för Sala Heby Energi AB
15 Inriktningar Heby kommun 2016 1 av 2
15 Inriktningar Heby kommun 2016 2 av 2
16 Uppföljning av motioner inkomna 2014
17 Parkbänkar utmed gångvägarna runt Östervåla, motion
18 Återrapportering av medborgarförslag Knapplift till Lapphällarna i Östervåla
19 Återrapportering av medborgarförslag Fritt Wifi för kommunmedborgare
20 Anmälan av nya motioner
21 Anmälan av nya medborgarförslag
22 Avsägelser
23 Valärenden
24 Anmälningsärenden