1 Kommunfullmäktiges öppnande
2 Upprop samt anmälan om närvarande
3 Val av justerande
4 Justering
5 Styrelser nämnder och beredning information
6 Revisorerna information
7 Återrapportering
8 Interpellationer
9 Frågor
10 Instruktion för kommunala pensionärsrådet
11 Östervåla kyrkskola, försäljning del 1 av 3
12 Allmänhetens frågestund
11 Östervåla kyrkskola, försäljning del 2 av 3
11 Östervåla kyrkskola, försäljning del 3 av 3
13 Plan för extraordinära händelser i Heby kommun
14 Farlig trafikled genom Heby samhälle motion
15 Gång- och cykelväg mellan hembygdsgården i Mårtsbo och Östervåla centrum motion
16 Trafiksäkerhetsåtgärder vid riksväg 56 öster om Tärnsjö motion
17 Särskild granskning av Sala-Heby Energis stöd till Solelföreningen motion
18 Är Heby kommun en lämplig ägare till ett elproducerande bolag motion
19 Arbetsgrupp för främjande av kulturmöten och integration mellan kommuninvånare med olika kulturell bakgrund, motion
20 Uppdrag till den nya demokratiberedningen etablering av arbetsgrupp för långsiktig hållbar landsbygdsutveckling dialogforum, motion
21 Utred och ta ställning till om hela Heby kommun skall ansöka om att gå samman med Uppsala kommun! Motion
22 Anmälan av nya motioner
23 Anmälan av nya medborgarförslag
24 Avsägelser
25 Valärenden
26 Anmälningsärenden