1 Kommunfullmäktiges öppnande
2 Upprop samt anmälan om närvarande
3 Val av justerande
4 Justering
5 Valnämnd val av ledamöter ersättare och presidium
6 Demokratiberedning, val av ledamöter ersättare och presidium
7 Vård- och utbildningsnämnd val av ledamöter ersättare och presidium del 1 förslag
7 Vård- och utbildningsnämnd val av ledamöter ersättare och presidium del 2 votering
7 Vård- och utbildningsnämnd val av ledamöter ersättare och presidium del 3 resultat
7 Vård- och utbildningsnämnd val av ledamöter ersättare och presidium del 3 ersättare
8 Utbildningsnämnden val av ledamöter ersättare och presidium
9 Samhällsbyggnadsnämnden val av ledamöter ersättare och presidium
10 Kultur och fritidsnämnden val av ledamöter ersättare och presidium
11 Bygg och miljönämnden val av ledamöter ersättare och presidium
12 Uppsala läns överförmyndarnämnd val av ledamöter ersättare och presidium
13 Hebyfastigheter AB val av ledamöter ersättare och presidium
14 Hebyfastigheter AB val av lekmannarevisorer och ersättare
15 Hebyfastigheter AB val av ombud och ersättare till ombud
16 Hebygårdar AB val av ledamöter ersättare och presidium
17 Hebygårdar AB val av lekmannarevisorer och ersättare
18 Hebygårdar AB val av ombud och ersättare till ombud
19 Sala Heby Energi AB val av styrelseledamöter och ersättare
20 Regionförbundet val av ledamöter och ersättare
21 Sala Sparbank val av tio huvudmän
22 Rönnbomska fonden direktionen val av ledamöter
23 Rönnbomska fonden val av lekmannarevisor och ersättare
24 Övriga av kommunen förvaltade stiftelser, val av lekmannarevisor och ersättare
25 Vafab Miljö AB val av styrelseledamot och ersättare
26 Vafab Miljö AB val av ombud och ersättare
27 Kommunalförbundet Vafab Miljö AB val av ledamot och ersättare i direktionen
28 Kommunalförbundet Vafab Miljö AB val av lekmannarevisor och ersättare
29 Upplands energi AB val av ombud och ersättare
30 Bostadsrättsföreningen Åbygårdarna val av ledamot och ersättare
31 Stiftelsen Heby rid och utställningsanläggningar val av ledamot och ersättare
32 Fastighetsbildningslagen val av tre gode män för tätortsförhållanden och två gode män för jordbruks skogsförhållanden
33 Arbetsmarknadsråd val av tre leramöter
34 Heby kommuns hjälpfond val av revisor och ersättare
35 Samordningsförbundet Uppsala län val av ordinarie och ersättare
36 Sala Heby Energi AB val av lekmannarevisor och ersättare
37 Sala Heby Energi Bioenergiutveckling AB val av lekmannarevisor och ersättare
38 Sala Heby Energi Elnät AB val av lekmannarevisor och ersättare
39 Sala Heby Energi AB val av röstombud och ersättare
40 Mälardalsrådet nominering av ledamöter och ersättare
41 Dalälvens vattenvårdsförening val av kontaktman och ersättare
42 Kommuninvest ekonomisk förening val av ombud och ersättare
43 Svenskt vatten val av ombud och ersättare
44 Agenda 21 Västmanland val av ombud och ersättare
45 Västmanlands luftvårdsförbund val av ombud och ersättare
46 Tämnarens vattenråd val av representant
47 Avsägelser
48 Fullmäktigeberedningar styrelser och nämnder
49 Revisorerna information
50 Återrapportering
51 Interpellationer
52 Frågor
54 Budget 2015 plan 2016-2017 del 1 debatt
54 Budget 2015 plan 2016-2017 del 2 debatt
54 Budget 2015 plan 2016-2017 del 3 debatt
53 Allmänhetens frågestund
54 Budget 2015 plan 2016-2017 del 4 beslut
55 Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2015
56 Anmälan av nya motioner
57 Återrapportering av medborgarförslag
58 Anmälan av nya medborgarförslag
59 Anmälningsärenden