1 Kommunfullmäktiges öppnande
2 Upprop samt anmälan om närvarande
3 Val av justerande
4 Justering
5 Kommunfullmäktige val av ordförande förste vice ordförande och andre vice ordförande
6 Kommunfullmäktiges revisorer val av ledamöter och presidium ordförande och vice ordförande
7 Kommunstyrelse val av ledamöter och ersättare
8 Kommunstyrelse val av ordförande förste vice ordförande och andre vice ordförande
9 Valberedning val av tre ledamöter och tre ersättare
10 Övriga val
11 Avsägelser
12 Fullmäktigeberedningar styrelser och nämnder information
13 Revisorerna information
14 Återrapportering
15 Interpellationer
16 Enkla frågor
17 Allmänhetens frågestund
18 Gör 2016 till ett särskilt Bemötandeår i Heby kommun motion
19 Ta vara på medarbetarnas kreativitet motion
20 Uppsägning av arrendet och flytt av solelanläggning motion
21 Funktionsanpassa Färnösandsbadet i Östa motion
22 Anmälan av nya motioner
23 Återrapportering av medborgarförslag
24 Anmälningsärenden