1 Kommunfullmäktiges öppnande
2 Upprop samt anmälan om närvarande
3 Val av justerande
4 Justering
5 Avsägelser
6 Kommunfullmäktige, val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande
6 Kommunfullmäktige, val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande, fortsättning
7 Kommunfullmäktiges revisorer, val av ledamöter och presidium - ordförande och vice ordförande
8 Kommunstyrelsen, val av ledamöter och ersättare
9 Kommunstyrelsen, val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande
10 Krisledningsnämnden, val av ledamöter och ersättare
11 Krisledningsnämnden, val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande
12 Valberedning, val av tre ledamöter och tre ersättare
13 Kommunalt begravningsombud, nominering
14 Övriga val - val av nämndemän till Uppsala tingsrätt för år 2015
14 Övriga val - val av nämndemän till Uppsala tingsrätt för år 2015, fortsättning
14 Övriga val - val av nämndemän till Uppsala tingsrätt för år 2015, beslut
15 Allmänhetens frågestund
SKLs ombudsval
16 Fullmäktigeberedningar, styrelser och nämnder, information
17 Revisorerna information
18 Återrapporteringar
19 Interpellationer
20 Enkla frågor
21 Delårsrapport Heby kommun per 31 augusti 2014
22 Utdebitering år 2015
23 Borttagande av utmanarrätten, motion
24 Koncern utan koncernledning, motion
25 Anmälan av nya motioner
26 Återrapportering av medborgarförslag
27 Anmälan av nya medborgarförslag
28 Anmälningsärenden