1 Kommunfullmäktiges öppnande
2 Upprop samt anmälan om förhinder
3 Val av justerande
4 Justering
5 Information från UL
6 Fullmäktigeberedningarna styrelser och nämnder
7 Revisorerna information
8 Återrapporteringar
9 Interpellationer - Har Heby kommun råd att bygga nytt äldreboende
10 Allmänhetens frågestund
11 Enkla frågor
12 Kvalitetspolicy
13 Temporär förbundsordning för kommunalförbundet VafabMiljö
14 Delade turer i arbetstidschemat motion
15 Språket i Heby kommin motion
16 Kartläggning av möjligt utbud av ungdoms- och studentbostäder motion
17 Anmälan av nya motioner
18 Återrapportering av medborgarförslag 1 av 2
19 Anmälan av nya medborgarförslag
18 Återrapportering av medborgarförslag 2 av 2
20 Avsägelser
21 Val
22 Anmälningsärenden