0 Sommarlovsentreprenörerna
1 Kommunfullmäktiges öppnande
2 Upprop samt anmälan om förhinder
3 Val av justerande
4 Justering
5 Fullmäktigeberedningarna styrelser och nämnder
6 Revisorerna information
7 Återrapporteringar
8 Interpellationer - Kommundöden
8 Interpellationer - Billig äldreomsorg, dyr äldreomsorg Gör det någon skillnad
8 Interpellationer - Kostnader för föroreningssituationen vid Tärnsjö ARV och dess recipienter
9 Enkla frågor
10 Tertialrapport Heby kommun per 30 april 2014 med årsprognos del 1
10 Tertialrapport Heby kommun per 30 april 2014 med årsprognos del 2
11 Preliminära ekonomiska ramar del 1
12 Uppvaktning av Årets företagare 2014 OBS! Högt ljud i början då filmen visas
11 Preliminära ekonomiska ramar del 2
13 Allmänhetens frågestund
14 Reviderat samverkansavtal för Överförmyndarnämnden i Uppsala län
15 Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet
16 Reglemente för krisledningsnämnden
17 Nytt äldreboende centralt i Östervåla, motion
18 Anmälan av nya motioner
19 Återrapportering av medborgarförslag
20 Anmälan av nya medborgarförslag
21 Avsägelser
22 Val
23 Anmälningsärenden