1 Kommunfullmäktiges öppnande
2 Upprop samt anmälan om förhinder
3 Val av justerande
4 Justering
5 Seminarium Mottagande av nyanlända och ensamkommande barn
6 Sala Heby Energi AB information från årsstämman
7 Fullmäktigeberedningarna styrelser och nämnder
8 Revisorerna information
9 Återrapporteringar
10 Interpellationer
11 Enkla frågor
12 Årsredovisning 2013 . Debatt
13 Allmänhetens frågestund
12 Årsredovisning 2013 - debatt och beslut
14 Revisionsberättelse och revisorernas redogörelse för år 2013
15 Fråga om ansvarsfrihet för år 2013
16 Kommunfullmäktiges inriktningar 2015
17 Reglemetne för ersättning till förtroendevalda
18 Hemtjänst motion
19 Gatubelysning motion
20 Uppföljning av inkomna motioner 2012
21 Uppföljning av inkomna motioner 2013
22 Anmälan av nya motioner
23 Anmälan av nya medborgarförslag
24 Avsägelser
25 Val
26 Anmälningsärenden