1 Kommunfullmäktiges öppnande
2 Upprop samt anmälan om förhinder
3 Val av justerande
4 Justering
5 Årsredovisning 2013 för Hebyfastigheter AB och Hebygårdar AB 2013
6 Fullmäktigeberedningarna styrelser och nämnder
7 Revisorerna information
8 Återrapporteringar
9 Interpellationer
10 Enkla frågor
11 Förslag till beslut om den politiska organisationen - debatt
12 Allmänhetens frågestund
11 Förslag till beslut om den politiska organisationen - debatt och beslut
13 Reglemente för partistöd
14 Plan för mångfald och valfrihet
15 Ny detaljplan för Harbo-Smedsbo Dp 341
16 Anmälan av nya motioner
17 Anmälan av nya medborgarförslag
18 Avsägelser
19 Val
20 Anmälningsärenden