1 Kommunfullmäktiges öppnande
2 Upprop samt anmälan om förhinder
3 Val av justerande
4 Justering
5 Fullmäktigeberedningarna styrelser och nämnder
6 Revisorerna information
7 Återrapporteringar
8 Interpellationer
9 Enkla frågor
10 Välfärdsbokslut 2013
11 VafabMIljö AB begäran om kommunal borgen
12 Allmänhetens frågestund
13 Rönnbomska fonden redovisning för år 2012
14 Bredbandsplan för Heby kommun
15 Anmälan av nya motioner
16 Anmälan av nya medborgarförslag
17 Avsägelser
18 Val
19 Anmälningsärenden