1 Kommunfullmäktiges öppnande
2 Upprop samt anmälan om förhinder
3 Val av justerande
4 Justering
Fullmäktige ajournerar sig för Information från Vit Jul IOGT- NTO
5 Information från Sala-Heby Energi AB
Justering av närvarolistan
6 Allmänhetens frågestund
7 Fullmäktigeberedningarna styrelser och nämnder
8 Revisorerna information
9 Återrapporteringar
10 Interpellationer
11 Enkla frågor
12 Ansökan om försäljning av fastighet Heby Morgongåva 15 8
13 Utvärdering av den politiska organisationen 1 av 2
13 Utvärdering av den politiska organisationen 2 av 2
14 Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2014
15 Arvode till valnämndens ordförande under valår
16 Förbättra och tydliggör kommunens informationsskyltar, medborgarförslag
17 Anmälan av nya motioner
18 Anmälan av nya medborgarförslag
19 Avsägelser
20 Val
21 Anmälningsärenden