1 Kommunfullmäktiges öppnande
2 Upprop samt anmälan om förhinder
3 Val av justerande
4 Justering
5 Fullmäktigeberedningarna styrelser och nämnder
6 Revisorerna information
7 Återrapporteringar
8 Interpellation - Ägardirektiv Hebygårdar AB
8 Interpellation - Rehabilitering av patienter 1 av 2
10 Allmänhetens frågestund
8 Interpellation - Rehabilitering av patienter 2 av 2
8 Interpellation - Platser på särskilt boende
9 Enkla frågor
11 Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län
12 Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Uppsala län
13 Sala-Heby Energi AB, ändring av bolagsordning
14 Delårsrapport per 31 augusti 2013
15 Finansreglemente för Heby kommunkoncern, revidering
16 Policy angående bisyssla
17 VafabMiljö AB, bildande av ett kommunalförbund inom avfallsområdet mellan kommunerna i VafabMiljö-regionen
18 Kommunplan, översiktsplan för Heby kommun
19 Staketet i anslutning till järnvägskorsningen i Morgongåva, motion
20 Bostadsbristen i Heby kommun, motion
21 Anmälan av nya motioner
22 Återrapportering av medborgarförslag
23 Val
24 Anmälningsärenden