1 Kommunfullmäktiges öppnande
2 Upprop samt anmälan om förhinder
3 Val av justerande
4 Justering
5 Tema Översiktsplan del 1
5 Tema Översiktsplan del 2
6 Allmänhetens frågestund
5 Tema Översiktsplan del 3
7 Fullmäktigeberedningarna styrelser och nämnder
8 Revisorerna information
9 Återrapporteringar
10 Enkla frågor
11 Borgen från kommunen för bostadsbyggande
12 Uppföljning av inkomna motioner 2012
13 Arbetskläder till personalen i föreskolan motion
14 Anmälan av nya motioner
15 Anmälan av nya medborgarförslag
16 Avsägelser
17 Val
18 Anmälningsärenden