1 Kommunfullmäktiges öppnande
2 Upprop samt anmälan om förhinder
3 Val av justerande
4 Justering
5 Fullmäktigeberedningarna styrelser och nämnder
6 Revisorerna information
7 Återrapporteringar
8 Enkla frågor
9 Tertialrapport
10 Allmänhetens frågestund
11 Tertialrapport, forts
12 Prognostiserat resultat
13 Ekonomiska ramar 2014
14 Anmälan av nya medborgarförslag
15 Återrapportering av medborgarförslag
16 Avsägelser
17 Val
18 Anmälningsärenden