1 Kommunfullmäktiges öppnande
2 Upprop samt anmälan om förhinder
3 Val av justerande
4 Justering
5 Tema Heby kommuns utveckling och framtid med allmänpolitisk debatt
6 Allmänhetens frågestund
7 Forts Tema Heby kommuns utveckling och framtid med allmänpolitisk debatt
8 Fullmäktigeberedningarna styrelser och nämnder
9 Revisorerna information
10 Återrapporteringar
11 Interpellationer
12 Enkla frågor
13 Avsättning till pensionsstiftelsen i Uppsala län
14 Priset på tomtmark
15 Anmälan av nya motioner
16 Anmälan av nya medborgarförslag
17 Avsägelser
18 Val
19 Anmälningsärenden