1 Kommunfullmäktiges öppnande
2 Upprop samt anmälan om förhinder
3 Val av justerande
4 Justering
5 Fullmäktigeberedningarna styrelser och nämnder
6 Revisorerna information
7 Återrapporteringar
8 Interpellationer
9 Enkla frågor
10 Revisionsberättelse och revisorernas redogörelse för 2012
11 Bokslut/årsredovisning för år 2012
12 Allmänhetens frågestund
13 Bokslut/årsredovisning för år 2012 fortsättning,
14 Fråga om ansvarsfrihet för 2012
15 Kommunfullmäktiges inriktningar inför budgetarbete 2014 med allmänpolitisk debatt
16 Anmälan av nya motioner
17 Skapa heltidstjänster med möjlighet till deltid motion
18 Stoppa flyktingmottagandet för år 2013 motion
19 Anmälan av nya medborgarförslag
20 Avsägelser
21 Val
22 Anmälningsärenden