1. Kommunfullmäktiges öppnande
2. Upprop samt anmälan om förhinder
3. Val av justerande
4. Justering
5. Framtidens äldreomsorg i Heby kommun
6. Allmänhetens frågestund
7.Forts. Framtidens äldreomsorg i Heby kommun
8. Fullmäktigeberedningarna styrelser och nämnder, information
9. Revisorerna information
10. Återrapporteringar
11. Enkla frågor
12. Anmälan av nya motioner
13. Anmälan om nya medborgarförslag
14. Gratis badbuss, motion
15. Avsägelser
16. Val
17. Anmälningsärenden