1. Kommunfullmäktiges öppnande
2. Upprop samt anmälan om förhinder
3. Val av justerande
4. Justering
5. Besök från EU-upplysningen och Regionförbundet
6. Allmänhetens frågestund
7. Fullmäktigeberedningarna styrelser och nämnder information
8. Revisorerna information
9. Återrapporteringar
10. Enkla frågor
11. Finansregelemente för Heby kommunkoncern
12. Gäldenärsbyte
13.Likabehandlingsplan 2012 - 2014
14. Rökfri arbetstid och arbetsplats
15. Försäljning av del av Östervåla - Åby 18:1
16. Sammanträden 2013
17. Anmälan av nya motioner
18. Anmälan om nya medborgarförslag
19. Fler barnomsorgsplatser behövs i Harbo, motion
20. Föreningsbidragen, motion
21. Avsägelser
22. Val
23. Anmälningsärenden